26 Ocak 2009 Pazartesi

15 Eylül 2008 tarihinde İzmir I. Çalıştay ile başlayan, 25-26 Ekim 2008 Çanakkale çalıştayı ile olgunlaşan, Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları üst oluşum yapılanma projesini nasıl gerçekleştiririz mantığı çerçevesinde 20-21 Aralık 2008 tarihinde Bursa’da üçüncüsü gerçekleştirilen TUİÇ kuruluş istişare çalıştaylarının sonucunda; Türkiye Uluslararası ilişkiler Çalışmaları Eş başkanları olarak 3 aylık değerlendirme çıktısı hazırlama kararı aldık.

Hazırlanması planlanan değerlendirme çıktısının hazırlık çalışması tarafımızca sizlere kolaylaştırıcı bir perspektif sunması için gönderilecektir. Ricamız her oluşumun grup liderleri temelinde tüm TUİÇ gönüllülerinin olumlu ve olumsuz eleştirilerinin 10 günlük zaman diliminde hazırlanarak tarafımıza iletilmesidir. Bu süre sonunda yarıyıl tatili ilk haftası içerisinde yapılması planlanan İzmir Diyalog Şubat 2009 toplantısında tüm eşit ortakların katkısı ile TUİÇ 2009-2010 stratejik plan taslağı oluşturulup, eylem planı ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Başlangıç olarak, Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları’nın (TUİÇ) fikri temeli 5 Mayıs 2008’de, Biga’da, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu ev sahipliğinde ve Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrencilerinin kurmuş olduğu Dış Politika Merkezi’nin katılımı ile gerçekleştirilen 4. Dış Politika Günleri etkinliği ile atılmıştır. TUİÇ, kuruluş istişare toplantılarından ilkini 15 Eylül 2008 tarihinde İzmir’de hedef olarak belirlenen 10 oluşumdan 6’sı ile gerçekleştirmiştir. İlk çalıştayda bir sonraki buluşmanın Çanakkale’de 25-26 Ekim 2008’de yapılmasına karar verilmiş ve ikinci çalıştay farklı yerlerden 5 oluşumun katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Kısa zaman diliminde Türkiye’de 20’ye yakın oluşum ile iletişim kurulmuş ve hemen hepsinden olumlu tepkiler alınmıştır. Çanakkale’de gerçekleştirilen çalıştay ile III. çalıştayın 20-21 Aralık 2008 tarihinde Bursa’da yapılması kararı alınmış ve TUİÇ mantığı detaylı bir şekilde katılımcı oluşumlara anlatılmıştır. Son olarak 20-21 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirilen Bursa çalıştayı ile 13 oluşum ve 80 kişilik bir katılım oranına ulaşılmış, ilerleyen döneme ilişkin yeni bir stratejinin belirlenmesi elzem hale gelmiştir.

Gerçekleştirilen üç istişare çalıştayı, TUİÇ mantığının temel referanslarını ortaya çıkarmış ve bu süreçten sonra gerçekleştirilecek çalıştaylarda, zamanı kullanmak ve daha hızlı ilerlemek adına, TUİÇ mantığını anlatmaktan ziyade ortaya konulan projeler üzerinde ve TUİÇ kurumsal yapısının oluşturulmasına çalışılması düşünülmektedir. Gerçekleştirilecek ilk buluşmada TUİÇ’in değerli ve eşit ortaklarının belirlenmesi ve birlikte hareket etmek adına iyiniyet deklarasyonunun imzalanması önerilmektedir. Kurumsal kimliğin oluşumu bakımından deklarasyonun imzalanması ilk adım olarak değerlendirilmekte ve birbirimize olan samimiyet ve güvenilirliği pekiştireceği düşünülmektedir. Belirlenecek ortak oluşumların misyon ve vizyonları, kısa ve orta vadeli stratejileri hep birlikte tartışılarak ortaya çıkarılmalı ve her eşit ortak tespit edilen sahada çalışmalarını ivedilikle yürütmeli, böylelikle kurumsallaşma sürecinin hızlandırılması sağlanmalıdır.

TUİÇ fikri ilk ortaya atıldığı günden itibaren demokratik dönüşümünü gerçekleştirecek her ortağa kapısını açmış ve yapmış olduğu üç kuruluş istişare Çalıştay ile mevcut değerlerini tespit etmiştir. Bu bağlamda TUİÇ Genişleme Projesi’nin bir sistematiğe oturtulması önerilmektedir. TUİÇ, yurtiçi ve yurtdışında yeni ortaklara kapısını açarken bir genişleme stratejisi belirlemek durumundadır. Yurtiçinde Ankara ve İstanbul ekseninde açılımlar yapılırken bölgesel çalıştaylar ile bölgesinde lokomotif güç konumunda olan oluşumların TUİÇ açılımında sorumluluk edinmeleri gereklidir. Önümüzdeki dönemlerde İç Anadolu, Marmara, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yerel düzeyde tanıtım toplantıları düzenlemek yoluyla TUİÇ’in bütünleştirici vizyonunu somut bir şekilde ortaya koymak düşüncesindeyiz. Ankara ve İstanbul yönündeki genişleme vizyonumuz TUİÇ’in çıkış noktalarından Anadolu Merkezli yapılanma temelinde bir üst hedeftir. Bu hedefi gerçekleştirirken Anadolu zemininden kopmadan, Ankara ve İstanbul’daki TUİÇ gönüllülerinin uzun erimli politikalar üretilerek sisteme entegre edilmesi hedefi koyulmuştur.

TUİÇ’in çıkış noktası olan projelere göz atacak olursak, bu noktada TUİÇ Akademi birleştirici ve organize konumda yer alarak mevcut kongre/konferans/dergi/rapor/sunum gibi çalışmaları kolaylaştırıcılık birikimini eş ortaklarla eş güdümlü kullanmalıdır. Üç kuruluş istişare çalıştayının sonunda görülen Türkiye’deki akademik öğrenci yapılanmalarının dağınık, birbirinden habersiz ve akademik kriteryadan yoksun durumu TUİÇ Akademi’nin ortaya koyacağı çözüm şeklini bizlere vermektedir. Her oluşumun kendi bünyesinde en az bir akademik araştırma masası kurulmalıdır. Kısa vadede gerçekleştirilecek TUİÇ Akademi Okulu projesiyle bu yapılanmalara stratejik hedef konulacaktır.
Belirlenen hedeflerin yıl içerisinde bir kez Yıllık Masa Çalıştayları şeklinde gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Örneğin tüm Kıbrıs Çalışma Masaları’nın uygun yer ve zamanda toplanıp Yıllık Kıbrıs Raporu’nu ortaya koyacak çalışmalar yapması düşünülmektedir. Bu örnek TUİÇ’in yakın çevre genişletilmiş komşuluk süreci perspektifinde temellenen akademik verileri üretecek yapılanmaları oluşturmalıdır. Bu noktada Kuzey rak/Kıbrıs/Balkanlar/Kafkasya/Ortadoğu araştırma masaları birincil hedef olarak eşit ve değerli ortaklarımızın görüşüne sunulmaktadır. TUİÇ Akademi Okulu 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı sonunda Ege Üniversitesi kolaylaştırıcılığında tüm TUİÇ gönüllülerinin aktif katılımı sağlanarak gerçekleştirilecektir. Dış Politika Yapım sürecine ilişkin TUİÇ kuruluş istişare çalıştaylarında da belirtildiği gibi düşünce kuruluşlarının, medyanın, siyasetin ve ulusal ve uluslararası güvenlik konularında uzmanlaşmış kadroların aynı masa etrafında buluşturulup, TUİÇ Gönüllüleri ile ilişkilerini arttırmak hedefindeyiz. Öncelikle ülkemizde faaliyette bulunan etkin düşünce kuruluşlarının uzmanlarını belirlenen konular çerçevesinde panellere davet ederek bilgi alışverişi sağlanmalıdır. Önceki kuruluş istişare çalıştayları sırasında ortaya konmuş “Türk Dış Politikası ve Medya” projesinin tamamının, “Halkın Vekilleri Konuşuyor” projesinin ilk aşamasının, TUİÇ Akademi Okulu’nda gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda proje yöneticilerinin İzmir Diyalog Şubat 2009 toplantısında öngörülebilir hedeflerini ortaya koymalarını ivedilikle beklemekteyiz. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü ve Dış Politika Merkezi’nin yürütmüş olduğu akademik çalışmalar da TUİÇ Akademi Okulu dâhilinde sunulacaktır. TUİÇ Gönüllüleri içinde TUİÇ Akademi Okulu’na aktif katılım sağlanması hedefi konulmuştur. Bunu destekleyecek şekilde TUİÇ TDP Analysis’09 Projesi kapsamında her oluşumdan uzman kimlikli akademisyenlerin fizibilitesi çıkartılarak, üç yâda dört akademisyen ile video-sunum temelinde belirlenmiş çalışmalar hazırlanması düşüncesindeyiz. Toplamda hazırlanacak ve masalaşma sistemi perspektifinde oluşacak çalışmalar, TUİÇ Akademi Okulu Projesi kapsamında değerlendirilmelidir.Bu doğrultuda her bireyin ve oluşumun geçmiş dönemde yaptıkları ve yapmakta oldukları çalışmaların değerlendirilmesi, eşit ve değerli ortaklar olma bilincimizi kuvvetlendirecektir. Bu bağlamda İzmir Diyalog Şubat 2009 toplantısına tüm TUİÇ gönüllülerinin temsilcileri yoluyla mevcut çalışmaların planlanması ve hızlandırılması maksadıyla daha hazır ve somut verilerle katılması faydalı olacaktır.

Ülkemizde düzenlenen mevcut kongrelerin daha katılımcı ve hedefine ulaşılabilirliği amacıyla geçtiğimiz dönemlerde ulusal çalışmalarda coğrafi koşullar, maddi imkânsızlıklar vb nedenlerle aktiflik seviyeleri mevcut öğrenci potansiyelleri ile paralellik göstermeyen oluşumları temel alarak gerçekleştirilmesi TUİÇ temel hedefleri arasındadır. Bu bağlamda Kuruluş İstişare Çalıştaylarında da görüldüğü üzere, yukarıda bahsi geçen profildeki eşit ve değerli ortaklarımıza pozitif ayrımcılık ilkesi uygulanarak üniversitelerinde TUİÇ desteği ile Ulusal Kongre Düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda Bolu Abant İzzet Baysal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Kulüpleriyle eş güdüm kurularak ortak bir başlık ve değerlendirme toplantısı ile TUİÇ’in Yakın Çevre Kavramı ile aynı doğrultuda Kriz Üçgeninde Türkiye / Ortadoğu-Kafkasya-Balkanlar Kongreler Serisi yapılması siz değerli ve eşit ortaklarımıza önerilmektedir.Bu noktada İzmir Diyalog Şubat 09 Toplantısına bahsedilen oluşumların Konaklama, Ulaşım,İdari İzinler,Bütçe Planlamaları ve bir taslak program planını TUİÇ ile istişare ederek hazırlanmasını rica etmekteyiz.

İstanbul genişleme stratejimiz doğrultusunda Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübünün TUİÇ İstanbul Grubunun oluşturulması planlanmaktadır, bu noktada TUİÇ İstanbul Tanıtım 09 toplantısının kısa vadede planlanması ve İstanbuldaki mevcut Uluslar arası İlişkiler Yapılanmalarının durumları hakkında fizibilite raporu çıkarılması, mevcut Tanıtım Toplantısı tarihinin, Tanıtım Toplantısı salon alternatiflerinin, kullanılacak teknik ekipmanın ve konaklama imkânlarının aynı zamanda okul idaresi ile mevcut ilişkilerin düzenlenmesinde TUİÇ ile istişare yapılarak İzmir Diyalog Şubat 09 toplantısına yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bursa Uludağ Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun 10 yıldan fazla deneyimi, TUİÇ fikri zemine oturduğundan beri olan aktif tutumu ve III.Çalıştay’da organizasyon anlamında göstermiş olduğu başarı,Bursa’nın coğrafi konumunun Ankara,İstanbul ve diğer şehirlere olan yakınlığı,göz önünde bulundurularak TUİÇ’in Kuruluş Töreni Toplantısının yapılması planlanmakta akabinde Anıtkabir Resmi Ziyareti planlamaktadır. Bu ziyaret ile Ankara’da mevcut desteklerimiz ile bir ulusal basın toplantısı yapılması fikri ön plana çıkmaktadır.

Mersin Çağ Üniversitesi Çağdaş Akademi Kulübü Çanakkale II. Çalıştay’a aktif katılımı, Bursa III. Çalıştay’da yapmış olduğu planlama ve aldığı İnsiyatif neticesinde, TUİÇ IV. Çalıştay’a ev sahipliği yapacaktır. Aynı zamanda planlamaları hali hazırda devam eden Kıbrıs Gezisi, Şubat ayının sonunda yapılması planlanan Mersin Çalıştayı’na eklemlendirilerek gerçekleştirilmek istenmektedir. Kıbrıs’ta TUİÇ’in vizyonuna uygun olarak medya, siyaset, akademi dünyası, sermaye grupları ve Kıbrıs’taki TUİÇ Gönüllüleri ile buluşmak hedeflenmektedir. Bununla beraber TUİÇ Akademi vizyonu doğrultusunda yapılması planlanan Yıllık Kıbrıs Rapor Toplantılarının fizibilite raporunun oluşturulması kapsamında istişare ortamının sağlanması önerilmektedir. TUİÇ Genişleme Projesi’nin bölgesel açılımında belirtildiği üzere, Akdeniz bölgesinde lokomotif güç unsuru oluşturan Mersin Çağ Üniversitesi Çağdaş Akademi Kulübü’nün kolaylaştırıcılık görevini üstlenmesi TUİÇ Gönüllülerine önerilmektedir. Mersin Çağ Üniversitesi Çağdaş Akademi Kulübü’nün Sertifikalı Eğitim Programları konusunda bilgi ve birikimini TUİÇ Gönüllüleri ile paylaşmasının ve bu birikimi TUİÇ Akademi etkinliğinin organizasyon aşamasına eklemlendirmesinin yararlı olacağı kanaatini paylaşıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun organizasyon anlamındaki bilgi ve tecrübesini, TUİÇ Forum adı verilen, TUİÇ Gönüllülerinin yılda bir sefer toplanacağı, TUİÇ değerler sistemini her bir TUİÇ Gönüllüsünün içselleştirmesini sağlayacak olan etkinliğe aktarması ve bunu yaparken mevcut imkânlarını planlayarak bir değerlendirme çıktısı hazırlaması TUİÇ olarak beklentilerimiz arasındadır. TUİÇ Forum’da, TUİÇ Genel Seçimleri’nin yapılması, yılık değerlendirme raporunun sunumu ile birlikte genel hatları ile bir sonraki faaliyet dönemine ilişkin çalışmaların tespit edilmesi düşünülmektedir.

Azerbaycan’daki en etkin öğrenci gruplarından Bakü Kafkas Üniversitesi Interest Club bünyesindeki TUİÇ Gönüllüleri ilk çalıştaya temsilci göndermiş ve TUİÇ kuruluş istişare toplantılarını ilgiyle takip ederken her fırsatta desteklerini bildirmişlerdir. Bunun en somut örneği TUİÇ III. Çalıştay Bursa 20-21 Aralık’ta tarafımıza gönderilen TUİÇ Bakü Gezisi fizibilite raporu çıktısıdır. TUİÇ “Foreign Contact Workshop” açılımımız bağlamında Bakü Kafkas Üniversitesi Interest Club ev sahipliğinde Bakü Gezisi’nin planlanmasının, yurtdışı genişleme projemizin bir ayağını oluşturması açısından yararlı olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca yapılması planlanan Yıllık Kafkasya Masa Toplantılarının da Bakü’de gerçekleştirilmesinin, Bakü Kafkas Üniversitesi Interest Club’daki TUİÇ Gönüllülerine önerilmesi görüşündeyiz.

Balkanlar’da Makedonya, Sırbistan ve Kosova üzerinden kurmuş olduğumuz diyalogların, “TUİÇ Foreign Contact Workshop” dahilinde ilerletilmesini ve “Kültür Başkenti İstanbul 2010” fırsatı da değerlendirilerek “Balkan Dialogue 2010” projesi üzerine çalışılmasını hedefliyoruz. Bu proje dahilinde gerekli fizibilite raporu çıkarılıp müzakereler tamamlanarak, Yıllık Balkan Masa Toplantılarının Balkan Coğrafyasında gerçekleştirilmesini öneriyoruz. TUİÇ Foreign Contact Workshop adı verilen üst projenin içeriğinde ilk adım olarak görülen Balkan ayağı,Kafkaslarla beraber desteklenerek ilk aşamada ortaya konulmak istenmektedir. Balkanlardaki sorunları,ortak çözümleri,geliştirilebilecek stratejileri,bu noktada koyulması gereken hedefleri,işbirliği için gerekli zemini yakalamak amacıyla öngörülebilir hedeflerin ortaya konulması gerekmektedir. Aynı şekilde Ulusal Ajans ile ilgili olarak belirli tespitlerde veri olarak alınmalıdır. Bu çalışmayı yaparken TUİÇ “Çözüm İçin Sürekli ve Kapsamlı Diyalog “İlkesini benimsemiştir. İzmir Diyalog Şubat 09 Toplantısı’na TUİÇ FCW-Balkan Diyalog’ 10 projesi ile ilgili fikir ve önerilerinizi de beklemekteyiz.

TUİÇ Foreign Contact Workshop projesi olarak, KUAD’ın çalışma alanı olan Gürcistan’da daha önceden devam eden ilişkiler kullanılarak ve KUAD kolaylaştırıcılığı ile Karadeniz’de gençlik ve değişim temelli olarak kamp kurulmasının Kafkasya Gençleri ile karşılıklı bilgi alışverişinin,ve kültürel ortaklıklar üzerinden inşa edilecek olan barış ve istikrarın sürekliliğinin sağlama hedefi güdülmektedir. Bu noktada KUAD’ın İzmir Diyalog Şubat ’09 Toplantısına kısa ve orta vadede gençlik kampları üzerine fizibilitenin hazırlanmasının önümüzdeki dönemin Stratejik Planlaması adına yararlı olacağını kaanatini taşımaktayız.

“Türk-Yunan Sivil Diyalog” projesi III.Çalıştay’da ortaya konulmuş ve olumlu ve olumsuz bir çok tepkiyi beraberinde almıştır. Bu projeye verilen yapıcı eleştirileri temel almak kaydıyla ifade etmek isteriz ki, TUİÇ’in ana hedeflerinden olan bölge gençlerini birbirleriyle ve Türk gençlerle buluşturmak noktasında ilk adım olarak Türk-Yunan Sivil Diyalog Projesi her anlamda ciddi etkiler yaratacaktır. Bu bağlamda projenin IV.Çalıştay’da olgunlaştırılıp,belirli kontaklarla temasa geçip ön hazırlık aşamasının değerlendirilmesi yararlı olabilecektir. Bu noktada Ulusal Ajans’ın proje tarihlerine,proje ile ilgili teknik detaylarla ilgilenilmesinde faydalar olacağını düşünmekteyiz. Proje Çalıştayları noktasında da bir öngörülebilir hedef çıkartılması bu noktada da daha önce AEEGE’nin yapmış olduğu proje bir kaynak olarak ortaya konulabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder